Algemene verkoopsvoorwaarden | Comink

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Door de site aangeboden diensten

Comink is de officiële, commerciële handelsnaam van HelloPrinting BVBA, beschermd door l'OBPI.

Op de website kunnen online printdiensten worden aangekocht (web-print) (de “diensten”).

Om toegang te krijgen tot de diensten moet de klant zich registreren op de site. Bij de registratie moet de klant aangeven of hij zich wil registreren en dus bestellingen wil plaatsen als bedrijf of als particulier. De klant moet ook zijn nationaliteit opgeven. Alleen aankopen door particulieren zijn onderworpen aan de regels die van toepassing zijn op consumenten.

Alle op de site vermelde prijzen zijn opgegeven in euro. De prijzen van de producten kunnen periodiek variëren.

De klant kan ze weergeven incl. of excl. btw, naargelang het land en het type registratie. De prijzen van de producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Voor bepaalde producten en aanbiedingen zijn de verzendingskosten inbegrepen. Voor alle andere producten zijn de verpakkings- en transportkosten niet inbegrepen. Ze worden op de factuur vermeld bij de beëindiging van de bestelling.

2. Keuze van het product en aankoopmodaliteiten

Nadat hij zich heeft aangemeld, kan de klant producten kiezen zoals ze zijn beschreven in de overeenkomstige secties, ze een voor een selecteren, personaliseren en de gewenste aantallen in het winkelmandje plaatsen. De foto's, afbeeldingen en andere illustraties zijn ter informatie op de site gepubliceerd en hebben geen contractuele waarde.

Als de klant de door Comink aanbevolen afbeeldingen of tekeningen voor bepaalde producten wil laten drukken, moet hij, na bevestiging van de prijsopgave en na betaling (uitgezonderd de betaling via bankoverschrijving) de bestelling voltooien en het te drukken bestand opladen in de sectie "Verzending bestand". De klant is als enige verantwoordelijk voor de controle van de inhoud, de spelling en de grafische weergave van de opgeladen bestanden.

Na de selectie van de aangekochte producten verschijnt er een pagina voor het verzenden van de bestelling met vermelding van de kosten en het totale bedrag.

3.1 Betaling en opladen van de inhoud

De klant kan online producten kopen en betalen met een kredietkaart (Visa of MasterCard), via Paypal, Sofort, via bankoverschrijving, zoals vermeld op de site, door de instructies van de aankoopprocedure te volgen.

De noodzakelijke informatie voor de betaling wordt via versleutelde protocols naar de bankinstelling gestuurd waaraan Comink de elektronische betalingsdiensten op afstand heeft toevertrouwd.

De bestellingen moet vooraf worden betaald en worden pas gedrukt na ontvangst van de betaling en het opladen van het bestand door de klant. Het drukken wordt bijgevolg gestart na de bevestiging dat het bestand is opgeladen.

Voor de betalingen via bankoverschrijving wordt het afdrukken pas gestart nadat het bedrag is gecrediteerd van de bankrekening en kan de levering bijgevolg 2 tot 3 dagen worden verschoven, plus de tijd die nodig is voor het drukken en de verzending. In dit geval moet de klant het nummer van de bestelling vermelden op het bewijs van de overschrijving om de transactie te versnellen.

Bij de aankoop wordt de facturatie voor alle klanten uitgevoerd door Helloprinting SPRL.

De factuur wordt de klant ter beschikking gesteld in zijn voorbehouden zone in een specifieke sectie: de klant moet naar deze zone gaan, het document afdrukken en het bewaren in overeenstemming met de geldende normen.

3. 2 In geval van betaling op factuur

In geval de aankoop gebeurd op basis van factuur, kan er van de koper een voorschotsaldo gevraagd worden t.b.v. 50% van het totale orderbedrag. Van het ogenblik het voorschotsaldo op rekening van Helloprinting SPRL staat zal de opdracht pas in productie gaan. Het restsaldo t.b.v. 50% dient betaalt te worden bij in ontvangstname van de aangekochte artikelen.

Op wissels, chèques, mandaten of kwitanties is deze clausule tevens van toepassing.

Elke factuur die onbetaald blijft op vervaldatum, zal van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving verhoogd worden met een intrest van 1% per maand.

In geval van ongerechtvaardigde niet-betaling van een factuur op haar vervaldag, zal zonder voorafgaande kennisgeving een forfaitair bedrag van 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van honderd euro, verschuldigd door de andere partijk als schade en rente, aangerekend worden.

Bovendien, indien van toepassing, heeft Comink het recht een onmiddellijke betaling te eisen van alle andere nog niet vervallen facturen en van alle andere bedragen waarvoor zij mogelijk een betalingstermijn heeft toegestaan. Comink heeft dan het recht over te gaan tot opschorting van de opdrachten in uitvoering m.b.t. alle lopende overeenkomsten tot wanneer de opdrachtgever (koper) de niet betaalde facturen heeft voldaan.

Een verzoek tot betaling op factuur (uitstel van betaling) kan aangevraagd worden via mail: comptabilite@comink.be.

"Credit control" service zal uw aanvraag beoordelen en binnen 7 werkdagen na de aanvraag zal beantwoorden.

Een toekenning van betalingstermijnen kan door Comink éénzijdig en zonder schriftelijke aankondiging opgeschort worden.

4. Verantwoordelijkheid van de klanten voor de opgeladen inhoud

De klant neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de keuze van de te drukken inhoud en afbeeldingen en voor het verkrijgen van de overeenkomstige toelatingen om ze te reproduceren als die vereist zijn. Comink controleert in geen geval de inhoud, of hij overeenstemt met de technische specificaties en grafisch conform is met de gevraagde indicaties.

Comink kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet-toegelaten gebruik van afbeeldingen door de klant of voor elk type overtreding van de rechten van derden.

De klant vrijwaart Comink tegen, en verbindt zich er tevens toe Comink schadeloos te stellen en te vergoeden voor, elke aansprakelijkheid tegenover derden die zich zouden kunnen beklagen over schendingen van intellectuele eigendomsrechten, imagoschade, aantasting van de eer, de morele integriteit of elke materiële of immateriële schade als gevolg van de afdruk van de door de klant opgeladen afbeeldingen en inhoud.

Comink behoudt zich in elk geval het recht voor elke bestelling die een duidelijke schending van de intellectuele eigendomsrechten van derden inhoudt, lasterlijke, gewelddadige inhoud of inhoud die op een andere manier in strijd is met de openbare orde en de zedelijkheid te blokkeren.

5. Automatische controle van de opgeladen bestanden

Het systeem van Comink controleert de ontvangen bestanden automatisch op het niveau van het formaat, de afmetingen, de resolutie en de eventuele aanwezigheid van OpenType-lettertypes, de lettertekens en de conversie van deze tracés, witte overdrukken en de doorgang voor de gaten, maar ook de conversie van PANTONE-kleuren met het beste profiel voor het gevraagde drukwerk (de afbeeldingen die we in RVB of met PANTONE-kleuren ontvangen worden automatisch geconverteerd met een standaard scheidingsprofiel).

Als het verzonden bestand niet conform is, blokkeert het systeem de bestelling. De klant wordt dan onmiddellijk via e-mail op de hoogte gebracht en er wordt hem gevraagd een nieuw bestand op te laden.

Als het systeem geen enkele niet-conformiteit vaststelt, wordt het bestand automatisch gedrukt.

6. Leveringstermijn en verzending

De producten worden geleverd volgens de termijnen die in de prijsopgave werden geselecteerd. De termijnen worden berekend vanaf de voltooiing van de bestelling, namelijk, het einde van het opladen van het bestand en de ontvangst van de bevestiging. De leveringstermijnen gelden voor het grootste deel van het betrokken nationale grondgebied.

De bestelling moet als niet voltooid worden beschouwd tot de klant het bestand heeft opgeladen en het opladen is bevestigd. Als de klant het bestand niet oplaadt binnen de 15 dagen na de datum van de bestelling en de betaling heeft overgemaakt, wordt de bestelling geannuleerd en terugbetaald.

De verzending en de levering worden uitgevoerd binnen de termijnen die in de prijsopgave werden geselecteerd op voorwaarde dat de aankoop van de bestelling werd afgerond voor 14.00 u. van dezelfde dag. De ontvangst van bestanden of betalingsbevestigingen na 14.30 u. wordt beschouwd als ontvangst de volgende werkdag. De werkdagen zijn de dagen van maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd 1/1, 6/1, 25/4, 1/5, 2/6, 15/8, 1/11, 8/12, 24/12, 25/12, 26/12, 31/12, Paasmaandag.

Comink kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van vertraging in de levering.

6.1 «Transportverzekering Comink»

1. In geval van niet-acceptatie m.b.t. de optie « Transportverzekering Comink » en in mate de ontvanger de schade meldt bij levering, zal enkel de CMR van toepassing zijn (gemiddelde vergoeding van € 12,50 /kg tot € 125).

2. In geval van schade aan uw bestelling stuur dan ten laatste binnen 24u. de foto's van het pakket, het nummer van uw bestelling of factuur en de datum van levering identiek aan de afleverbon.

3. Na ontvangst van uw klacht heeft Comink een maximum tijd van 1werkdag om gevolg te geven aan uw dossier.

4. Na studie en acceptatie van uw klacht stemt Comink ermee in om de beschadigde artikelen binnen maximaal 72 uur opnieuw te printen. De kosten van productie en levering zijn de verantwoordelijkheid van Comink.

5. In het geval van een vermoeden van fraude, kan Comink het opnieuw printen met tussenkomst van zijn « Transportverzekering Comink » weigeren.

7. Herroepings- of retourrecht

Het recht op herroeping/retour zonder boete en zonder opgave van redenen, dat wettelijk aan de klanten "consumenten" wordt gegarandeerd, geldt niet voor de meeste diensten die Comink aanbiedt, aangezien de gedrukte producten op maat worden gemaakt en duidelijk zijn gepersonaliseerd.

Alleen voor bepaalde producten, die geen enkele personalisering bevatten (bijvoorbeeld wanneer de klant een grafisch element of tekening kiest die Comink levert, of in het algemeen in alle gevallen waarin de klant geen bestand oplaadt voor het drukwerk of geen gepersonaliseerde selecties maakt, zoals de keuze van bepaalde soorten materialen, weefsels, enz.) geldt het herroepings- of retourrecht voor de klant.

In dit geval kan de klant de overeenkomst opzeggen binnen de 14 dagen na de levering van de producten. Om dit recht uit te oefenen, moet de klant binnen de hieronder vermelde termijn een bericht naar Comink sturen op het volgende adres.

Helloprinting SPRL

Rue des Alouettes 31B
4041 Milmort
ZI des Hauts-Sarts (ZONE 3)
België

Comink zal een bevestiging naar de klant sturen en hem de retourmodaliteiten voor het product meedelen. Nadat het product is geretourneerd, zal Comink het bedrag aan de klant terugbetalen.

De kosten voor de terugzending van de producten zijn ten laste van de klant.

8. Vrijstelling van aansprakelijkheid - gebreken van de producten

Comink is tegenover de klant niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van fouten, van welke aard ook, in de afdruk van het door de klant verstuurde bestand, behoudens fraude of zware fout.

In geval van drukfouten die niet aan de klant zijn toe te schrijven of van levering van defecte of beschadigde producten, is Comink er uitsluitend toe gehouden het materiaal één keer te herdrukken.

Op het ogenblik van de levering moet de klant de ontvangen producten grondig controleren. Eventuele gebreken van de geleverde goederen of de verpakking van het materiaal die niet te wijten zijn aan de klant, moeten onmiddellijk aan de transporteur worden gemeld. De goederen moeten worden aanvaard door ondertekening met specifiek voorbehoud van controle. De klant moet vervolgens een betwisting openen in zijn persoonlijke zone en de eventuele vereiste fotodocumentatie toevoegen binnen de 8 dagen na de ontvangst van het materiaal.

Comink zal alles in het werk stellen om de ontvangen klacht binnen de twee uur te beantwoorden.

9. Toepasselijke wetgeving, rechtsgebied en bevoegde rechtbank voor de klanten niet-consumenten

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Voor alle bestellingen die afkomstig zijn van personen die niet als "consumenten" kunnen worden aangemerkt, behoren alle geschillen met betrekking tot de interpretatie en/of de uitvoering van deze overeenkomst uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbank van Luik.

De contractuele bepalingen "Verkoopsvoorwaarden" hebben geen terugwerkende kracht op de datum van de herziening.

De taal waarin deze overeenkomst werd opgesteld, is het Frans

Wordt geladen