Gebruiksvoorwaarden | Comink

Gebruiksvoorwaarden

De toegang tot de site www.comink.be (de "site") en het gebruik ervan zijn onderworpen aan de aanvaarding, door de gebruiker, van de volgende voorwaarden (de "voorwaarden") en de toepasselijke wetgeving. Door naar de site te gaan en hem te raadplegen, aanvaardt de gebruiker, zonder beperking of voorbehoud, de hierna beschreven voorwaarden. Als de voorwaarden niet worden aanvaard, wordt de gebruiker verzocht de site niet te gebruiken.

De site is eigendom van HelloPrinting bvba, met maatschappelijke zetel te Rue des Alouettes 31B – 4041 Milmort – België identificatienr. BTW BE0535.752.576 RPR Luik.

De aankoop van de producten op de site wordt geregeld door de Verkoopsvoorwaarden die op het ogenblik van de aankoop aan de gebruiker worden voorgelegd.

De gebruiker kan HelloPrinting BVBA voor elke vraag contacteren op de adressen vermeld in de sectie Contact van de site.

Beperking van het gebruik van de inhoud en de informatie die op de site zijn gepubliceerd.

Alle informatie en inhoud die op de site is gepubliceerd (de "informatie") is beschermd met auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten en tenzij anders vermeld, mogen ze noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt, gekopieerd, gereproduceerd, doorgestuurd, gepubliceerd en verdeeld met welk middel ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HelloPrinting BVBA. De gebruiker mag de informatie alleen voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik downloaden en/of afdrukken. De gebruiker mag in geen geval de informatie, inclusief de teksten, afbeeldingen, inhoud en de eventueel op de site aanwezige software verdelen, wijzigen, doorsturen, hergebruiken, verzenden of gebruiken voor reclame- of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HelloPrinting BVBA.

De merken, logo's en alle andere onderscheidingstekens die op de site staan, zijn eigendom van HelloPrinting BVBA of zijn handelspartners en mogen op geen enkele manier en in geen enkele vorm worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HelloPrinting BVBA. Met name de benaming "Comink" en elk ander onderscheidingsteken dat de merknaam "Comink" bevat, mogen niet als domeinnaam of zelfs een deel van een domeinnaam worden gebruikt voor sites van derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HelloPrinting BVBA.

Elke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten, van welke aard ook, kan aan HelloPrinting BVBA worden gemeld op het volgende e-mailadres: info@comink.be

Aansprakelijkheidsbeperkingen

HelloPrinting BVBA verbindt zich ertoe nauwkeurige en up-to-date informatie op de site te publiceren. Zij garandeert echter niet dat het gebruik van de informatie geen enkel recht van derden schendt of dat ze geen fouten bevat, juist, volledig en up-to-date is. HelloPrinting BVBA kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor negatieve gevolgen, schade of verliezen die voortvloeien uit het gebruik van de site of de informatie.

Sites, links en inhoud van derden

HelloPrinting BVBA kan de inhoud van sites van derden en externe pagina's waarmee de site met welk middel ook verbonden kan zijn niet controleren en neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor het materiaal en de informatie die aanwezig zijn op de sites waarnaar HelloPrinting BVBA een link aanbiedt op haar site. Het openen van de link naar andere pagina's dan die van de site gebeurt op verantwoordelijkheid van de gebruiker. Een verbinding via links naar andere sites betekent in geen geval dat HelloPrinting BVBA samenwerkings- of lidmaatschapsrelaties onderhoudt met de eigenaars van deze sites.

Informatie verstuurd door de gebruikers

Alle informatie, inhoud of materiaal dat naar de site wordt verstuurd (inclusief opgeladen bestanden, gegevens, vragen, opmerkingen, adviezen enz.) wordt altijd als vertrouwelijk beschouwd. De gebruiker garandeert HelloPrinting BVBA te vrijwaren van elke daad, klacht, aanspraak of eis van derden in het kader van het gebruik van dit materiaal.

Registratie van de gebruikers

Elke gebruiker kan zich op de site registreren door zijn gegevens in het registratieformulier in te vullen als hij producten wil aankopen die via de site worden verkocht. De gebruiker garandeert HelloPrinting BVBA dat de informatie die voor de registratie werd meegedeeld up-to-date, waarheidsgetrouw en correct is en verbindt zich ertoe elke wijziging van de gegevens betreffende de registratie mee te delen. De gebruiker moet dit meedelen door zijn account aan te passen. Als HelloPrinting BVBA van oordeel zou zijn dat de informatie onjuist is, of om welke ernstige reden ook een dergelijke maatregel gerechtvaardigd zou vinden, heeft ze het recht de toegang tot de site te weigeren of de account van de gebruiker te blokkeren . HelloPrinting BVBA zal, alleen voor de professionele gebruikers/bedrijven die in de Europese Unie gevestigd zijn, het btw-identificatienummer controleren.

Overige beperkingen

Alleen de onthaalpagina van de site is toegankelijk voor derden. De creatie van een diepe link (deep-linking) is formeel verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HelloPrinting SPRL.

Het is derden verboden de site of delen ervan te kadreren (framing) of welk ander middel ook te gebruiken dat de gebruikers kan laten geloven dat de inhoud van de site aan derden toebehoort. Het is tevens verboden om het even welk deel van de site op te nemen in sites die geen eigendom zijn van het bedrijf HelloPrinting BVBA.

Elke aanvraag voor het plaatsen van een link naar de onthaalpagina van de site of een sectie, pagina of inhoud van de site kan naar het volgende adres worden gestuurd: info@comink.be. HelloPrinting BVBA zal naar eigen goeddunken toestemming geven voor de activering, gratis en niet-exclusief, van de link naar de site.

Laatste update 1 juli 2015.

HelloPrinting BVBA heeft het recht haar voorwaarden op elk moment te wijzigen. De gebruiker is gebonden door deze wijzigingen en moet deze pagina dus regelmatig bezoeken om de inhoud van de voorwaarden die bindend voor hem zijn te controleren.

Wordt geladen